Inovácie, ktoré ,,objavujú“ podnikatelia

Čo znamenajú inovácie
OECD definuje inovácie ako implementovanie nových alebo významne zlepšených produktov (výrobkov alebo služieb) alebo procesov, nových marketingových metód, alebo nových organizačných metód v biznise, organizácii práce, alebo v externých vzťahoch.
Inovácie teda nie sú len výsledkom výskumu a vývoja, ale aj širokého spektra iných aktivít.

analýza

Samostatné chápanie postavenia vedy a výskumu v inovačnom procese prešlo významnou zmenou. Lineárny inovačný proces od základného výskumu smerom k trhu, ktorý je u nás najmä v akademických kruhoch stále populárny, bol prekonaný takzvaným nelineárnym inovačným modelom. Ten znamená množstvo vzájomných väzieb medzi všetkými aktérmi ako sú zákazníci dodávatelia a rôzne podporné organizácie. Inovácia „vzniká“ na trhu. Inovácia je teda odzrkadlením očakávaní zákazníkov. Je „objavená“ podnikateľmi a možno ju považovať za proces, ktorý v čoraz väčšej miere zahrňuje spoluprácu rôznych hráčov, inštitúcií, ale aj konečných príjemcov, ako aj využívanie rôznych sietí.

Pre potreby podnikania 21. storočia
www.inalinia.sk/ako-inovovat-podnikanie-v-21-storoci/? Výzvou súčasnosti na Slovensku stáva prebudovanie inovačného systému pre potreby 21. storočia tak, aby zvyšoval konkurencieschopnosť ekonomiky. Pritom je potrebné zvýšiť inovačnú aktivitu firiem, prepojiť ekonomiku a zvýšiť kvalitu tak, aby aspoň dosiahla svetovú úroveň. Vedecko-výskumné pracoviská by mali vytvoriť funkčné mechanizmy výsledkov ich výskumu a vývoja.

podnikání

Šanca k lepšiemu podnikaniu
Svet stojí na prahu novej technologickej éry determinovanej globálnymi ekologickými vplyvmi. Medzinárodná energetická agentúra vytvorila technologické scenáre vývoja, v ktorých definuje potrebné kroky ľudstva smerom k udržateľnej budúcnosti. Tieto scenáre sa postupne začínajú napĺňať, a to vďaka jednak politickej podpore, ale najmä prirodzenému záujmu firiem o perspektívne technológie.